ใบสมัครงาน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ตำแหน่งที่สมัคร *
ประจำสำนักงาน *
เงินเดือนที่ต้องการ *


1. ประวัติส่วนตัว *
คำนำหน้า * ชื่อ* นามสกุล*
วัน-เดือน-ปีเกิด *
อายุ สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา * โรงเรียน/มหาวิทยาลัย * สาขาวิชา
เลขที่บัตรประชาชน * เชื้อชาติ * สัญชาติ *
วันที่ออกบัตร *
ศาสนา * โรคประจำตัว *
วันหมดอายุ *
น้ำหนัก ส่วนสูง
ที่อยู่ปัจจุบัน *
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ * E-mail *
สถานภาพทางทหาร * ได้รับยกเว้น ปลดเป็นทหารกองหนุน ยังไม่ได้รับการเกณฑ์
สถานภาพ * โสด สมรส หย่าร้าง

ชื่อคู่สมรส * นามสกุล * เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
ที่อยู่ *
สถานที่ทำงาน * ทะเบียนสมรสเลขที่ ออกให้ ณ อำเภอ/จังหวัด
ชื่อ - สกุลบิดา อายุ อาชีพ
ที่อยู่ เบอร์โทร
ชื่อ - สกุลมารดา อายุ อาชีพ
ที่อยู่ เบอร์โทร
จำนวนพี่น้องทั้งหมด ชาย หญิง ทำงานอยู่ ศึกษาอยู่ ท่านเป็นคนที่

2. ประวัติการศึกษา *
ระดับการศึกษา ชื่อสถาบัน วุฒิบัตร สาขาวิชา จาก พ.ศ. - พ.ศ.
มัธยมศึกษา
ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี
อื่นๆ

3. ความสามารถ *
ความสามารถทางภาษา การพูด การอ่าน ความเข้าใจ การเขียน
ภาษา
อังกฤษ (English)
ดีมาก ดี พอใช้ ไม่ได้
ดีมาก ดี พอใช้ ไม่ได้
ดีมาก ดี พอใช้ ไม่ได้
ดีมาก ดี พอใช้ ไม่ได้
พิมพ์ดีดไทย(คำ/นาที) : พิมพ์ดีดอังกฤษ(คำ/นาที) :
การใช้งานคอมพิวเตอร์ : ได้ ไม่ได้
ระบุโปรแกรม :

ขับรถ 6 ล้อขึ้นไป: ได้ ไม่ได้ ใบอนุญาติเลขที่: ประเภท: ประสบการณ์(ปี):
รถยนต์: ได้ ไม่ได้ ใบอนุญาติเลขที่: ประเภท: ประสบการณ์(ปี):
จักรยานยนต์: ได้ ไม่ได้ ใบอนุญาติเลขที่: ประเภท: ประสบการณ์(ปี):

4. ประสบการณ์ทำงาน *
ประสบการณ์การทำงาน ( เริ่ม จากครั้งล่าสุดย้อนหลังไปตามลำดับ )
ชื่อบริษัท/สถานที่ ระยะเวลา(พ.ศ.-พ.ศ.) ตำแหน่ง หน้าที่รับผิดชอบ เงินเดือน สาเหตุที่ออก

5. กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อ *
ชื่อ-นามสกุล * เบอร์ติดต่อ * เกี่ยวข้องเป็น *
ที่อยู่ *

การรับรอง : ระบุชื่อ-นามสกุล ของผู้รับรองมา 2 ท่าน ที่ไม่ใช่ญาติ

1. ชื่อ-นามสกุล
บริษัท/หน่วยงาน เบอร์โทร
ตำแหน่ง
2. ชื่อ-นามสกุล
บริษัท/หน่วยงาน เบอร์โทร
ตำแหน่ง

* ท่านทราบข่าวการรับสมัครจาก : ป้ายประกาศ วิทยุ/หนังสือพิมพ์ กรมจัดหางาน Web Site สถาบันการศึกษา มีคนแนะนำ

6. คำถามเพิ่มเติม *
1. ท่านเคยสมัครงานกับบริษัทเรามาก่อนหรือไม่ ? * เคย ไม่เคย
ถ้าเคยโปรดระบุ(จำนวนครั้ง) :
2. ท่านสามารถทำงานล่วงเวลา และ/หรือ หลังเลิกงาน และ/หรือ ทำงานในวันหยุดต่างๆ ได้หรือไม่ ? * ได้ ไม่ได้
ถ้าไม่ได้เพราะ :
3. ท่านสามารถจ่ายเงินค่าประกันการทำงาน หรือมีผู้ค้ำประกันตามที่บริษัทกำหนด ได้หรือไม่ ? * ได้ ไม่ได้
ถ้าไม่ได้เพราะ :
4. ท่านยินยอมที่จะโยกย้ายตำแหน่งและเขตจังหวัดทำงานตามนโยบายของบริษัท ได้หรือไม่ ? * ได้ ไม่ได้
ถ้าไม่ได้เพราะ :
5. ท่านยินยอมที่จะให้บริษัทติดต่อหรือตรวจสอบประวัติต่างๆ ของตนเอง ได้หรือไม่ ? * ได้ ไม่ได้
ถ้าไม่ได้เพราะ :
6. ท่านมีโรคติดต่อที่ร้ายแรงหรือเรื้อรังที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน หรือไม่ ? * มี ไม่มี
ถ้ามีโปรดระบุโรค :
7. ท่านเคยได้รับการต้องโทษคดีแพ่ง / คดีอาญา หรือไม่ ? * เคย ไม่เคย
ถ้าเคยโปรดระบุคดี :
8. ท่านยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ อันเกิดจากการกระทำของท่าน ได้หรือไม่ ? * ได้ ไม่ได้
ไม่ได้เพราะ :
9. ท่านเคยถูกให้ออกจากงานเนื่องจากผลงาน หรือความประพฤติที่ไม่น่าพอใจ หรือไม่ ? * เคย ไม่เคย
ถ้าเคยโปรดระบุ :
10. ท่านเคยออกจางานเนื่องจากทำความเสียหาย,ทุจริตหรือฝาฝืนข้อบังคับทำผิดกฏระเบียบวินัยของบริษัท หรือไม่ ? * เคย ไม่เคย
เคยเพราะ :
11. (สำหรับผู้หญิง) ท่านกำลังตั้งครรภ์ หรือไม่ ? * ใช่ ไม่ใช่
ระยะเวลา(จำนวนเดือน) :

7. แนบไฟล์ ถ้ามี (ท่านสามารถยืนเอกสารเหล่านี้ได้ในภายหลัง เมื่อบริษัททวงถามหรือรายงานตัว (ไฟล์ pdf/jpg เท่านั้น)) *

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นและหลักฐานต่างๆ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ"
"ข้าพเจ้ายินดีให้บริษัทสอบประวัติเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าได้ และหากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาเข้าทำงาน
และบริษัทตรวจสอบว่าข้อความที่ให้ไว้ไม่ตรงกับความจริง"
"ข้าพเจ้ายินดีให้บริษัทยกเลิกสัญญาจ้างของข้าพเจ้าทันทีโดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือเงินชดเชยใดๆ ทั้งสิ้นจากบริษัท"