ชินราช กรุ๊ป

I AM CNR

Integrity ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงตรง คุณธรรมโปร่งใส จงรักภักดี ตรงไปตรงมา
Accountability ความเป็นเจ้าของ รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบในสิ่งที่ทำ มุ่งมั่นให้งานบรรลุสำเร็จ รักษาทรัพย์สินองค์กร
Mindset for positivity คิดเชิงบวก ทัศนคติดี ใจเปิดกว้าง ยอมรับความคิดเห็น ยอมรับการเปลี่ยนแปลง น้ำไม่เต็มแก้ว
Collaborative teamwork ทำงานเป็นทีม รวมกันเป็นหนึ่ง เกื้อกูลกันและกัน สัมพันธภาพและประสานงานงานกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร
Never give up passion ไม่ละทิ้งความมุ่งมั่น มีแรงบรรดาลใจและความกระตือรือร้น
Reliability ความเชื่อถือได้ ความไว้วางใจ ความชื่อใจ ความชื่อมั่น และรักษาคำพูด

back