บริษัท ชินราช กรุ๊ป ได้แก่ บริษัท ชินราช เอส.ดี.โอ. จำกัด และ บริษัท ชินราช ดี.ซี. จำกัด
ได้จัดงานประชุมประจำปี 2566 "Do MORE with LESS"

     เมื่อ 14 กรกฎาคม 2566 ทางบริษัท ชินราช กรุ๊ป ได้แก่ บริษัท ชินราช เอส.ดี.โอ.จำกัด และ บริษัท ชินราช ดี.ซี. จำกัด ได้จัดงานประชุมประจำปี 2566 "Do MORE with LESS" เพื่อให้พนักงานระดับบังคับบัญชา ได้ร่วมประชุมเพื่อรับทราบเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัทฯ และหาแนวทางร่วมกันเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย พร้อมทั้งได้มีการจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะการเป็นผู้นำ โดย อ.ผู้เชี่ยวชาญ