ชินราช เอส.ดี.โอ. ได้รับมอบโล่เกียรติคุณสถานประกอบการต้นแบบ
ในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ดีเด่น

     ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 บริษัท ชินราช เอส.ดี.โอ. จำกัด เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณสถานประกอบการต้นแบบ ในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ดีเด่น กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องสมเด็จพระพุทธชินราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยทางสำนักงานประกันสังคม พิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้ สถานประกอบการที่มีสถานะยังดำเนินกิจการอยู่ และไม่มีหนี้ค้างชำระย้อนหลัง 5 ปี เป็นสถานประกอบการที่มีผู้ประกันตนไม่น้อยกว่า 50 คน และชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
     บริษัท ชินราช เอส.ดี.โอ. จำกัด ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานประกันสังคม และกระทรวงแรงงานที่มอบโล่เกียรติคุณให้กับบริษัท